Algemene voorwaarden

 

 


VERTROUWELIJKHEID VAN DE CONSULTEN/THERAPIE

De therapeut is gehouden aan de VBAG beroepscode.

De therapeut stelt de belangen van de patiënt/cliënt centraal in de therapie.

Inhoudelijke informatie vanuit de therapie wordt alleen dan naar buiten gebracht als patiënt/cliënt daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

De therapeut dient de patiënt/cliënt te informeren als tijdens de het consult gebruik wordt gemaakt van video, recorders etc. De opnamen zijn en blijven wel eigendom van de therapeut. De hierdoor verkregen gegevens worden vijf jaar bewaard na opnamedatum.

De patiënt/cliënt geeft toestemming om vooraf, tijdens, of na de
behandelingsperiode bij de volgende personen/instanties informatie in te winnen of aan hen te verstrekken:

- Huisarts

- Specialist

- Ouders

- Patiënt/cliënt geeft toestemming tot informatie aan een eventuele    waarnemer van de therapeut tijdens afwezigheid.

 

AFSPRAKEN BEHANDELINGEN/CONSULTEN 

Vooraf dient de patiënt/cliënt geïnformeerd te worden over de kosten per consult (zie website www.lyll.nl/ in behandelruimte).

De therapie is opgebouwd uit een aantal consulten, waaraan telkens vooraf een gesprek plaatsvindt.

Tijdens deze gesprekken wordt in overleg besloten of de
therapie/behandeling een vervolg zal krijgen.

Een consult duurt zolang als nodig

Nabesprekingen duren zolang als nodig is met een maximum van 15 minuten.

Bij verhindering dient de patiënt/cliënt minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen (eventueel door een bericht op antwoordapparaat, voicemail, of telefonisch). Bij niet tijdig annuleren zal de het consult in rekening worden gebracht.
 
BETALING en KOSTEN

De kosten van de het consult zijn afhankelijk van de duur van het consult (zie prijslijst op website www.lyll.nl/in de behandelruimte)

De kosten van het consult dienen contant na afloop van elke zitting te worden voldaan of na ontvangst van de declaratie binnen 8 dagen op het bankrekening-nummer dat staat vermeld op de declaratie. 
Bij het niet nakomen van deze afspraak kan de behandelaar de wettelijke rente in rekening brengen.

 

VERGOEDING VAN HET CONSULT

Niet alle zorgverzekeraars vergoeden behandelingen. Informeer altijd zelf vooraf aan het bezoek aan uw therapeut bij uw zorgverzekeraar of deze de kosten (gedeeltelijk) vergoedt.

Stuur ontvangen declaraties altijd in. (Bewaar een kopie voor uzelf).

Zie erop toe dat uw behandelaar op zijn/haar declaraties altijd zijn/haar VBAG- licentienummer, AGB-code, RBCZ-code en KvK-inschrijving vermeldt. Ook moeten de logo’s van de RBCZ en de VBAG op de nota staan afgedrukt.
 
BIJZONDERE BEPALINGEN

Verhindering behandelaar.
Indien de therapeut door ziekte of andere oorzaken voor een periode langer dan vier weken niet in staat is zelf de consulten, behandelingen of sessie te voeren, kan zij/hij voorstellen een collega-therapeut in haar/zijn plaats in te schakelen die de behandeling overneemt.

In het geval dat patiënt/cliënt dit niet wenst te accepteren dient zij/hij dit schriftelijk aan de therapeut kenbaar te maken en eindigt deze overeenkomst per de datum van ontvangst van bedoeld schrijven aan de therapeut.
Na beëindiging van de overeenkomst worden slechts de kosten van de consulten in rekening gebracht tot de eerder genoemde datum.

AANSPRAKELIJKHEID

De therapeut heeft Collectieveberoepsaansprakelijkheids-verzekering.
Iedere aansprakelijkheid van de therapeut is beperkt tot een bedrag dat in voorkomend geval wordt uitgekeerd door verzekeraar, vermeerderd met het eigen risico.

Bij geschillen met de therapeut kunt u een beroep doen op de Klacht- en Tuchtregeling van de T.C.Z. Uw behandelaar kan u hierover informeren.
Verder kunt u het klachtenformulier bij de R.B.C.Z. therapeutenadministratie of VBAG Ledenadministratie aanvragen, ledenadministratie@vbag.nl. Deze zorgt voor doorzending en zal de envelop niet openen als daarop ‘Klachtencommissie’ is vermeld.

TELEFONISCH SPREEKUUR

Indien er gedurende de periode van therapie vragen c.q. opmerkingen zijn die de patiënt/cliënt (telefonisch) wenst te bespreken, kunt u altijd bellen op 06-11356604, (eventueel inspreken op het antwoordapparaat dan wordt u zo spoedig mogelijk teruggebeld)  of een email sturen aan info@lyll.nl, waarna u zo snel mogelijk bericht ontvangt.

 

UW PRIVACY


Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bv de huisarts.
Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:
-       zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
-       ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht  (beroepsgeheim)
De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:
-       Om andere zorgverleners te informeren, bv als therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
-       Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid
-       Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing
-       Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.
 
PRIVACY OP DE ZORGNOTA


Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze zorgnota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
-       Uw naam, adres en woonplaats
-       Uw geboortedatum
-       De datum van behandeling
-       Een korte omschrijving van de behandeling
-       De kosten van het consult


Patiënt/Cliënt geeft middels ondertekening van de behandelovereenkomst toestemming tot behandeling.


Alle eventuele, nadelige gevolgen, voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het medisch dossier bij de huisarts, zijn voor de verantwoordelijkheid en rekening van de patiënt/cliënt cq ouder(s) of voogd.